pastedGraphic.png

Pierre Verbraak NLP- en Relatiecoach

Kade 51 A (miv 1-1-2020 Kroevenlaan 31)

4703 GC Roosendaal (miv 1-1-2020 4707 BJ Roosendaal)

06-36164395

info@pierreverbraak.nl

www.pierreverbraak.nl

Privacyreglement

Conform de ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG) van 25 mei 2018

Kort: 

Je gegevens zijn vertrouwelijk en worden alleen door Pierre Verbraak NLP- en Relatiecoach gebruikt waarvoor ze bestemd zijn zoals aangegeven in dit Privacyreglement.

Korte samenvatting Privacyreglement

In verband met Europese wetgeving dient miv 25 mei 2018, met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens, deze volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te worden verwerkt en beschermt. 

Dit houdt onder andere in dat jij als betrokkene hierover geïnformeerd moet worden. Verwerking en opslag van je gegevens mag alleen na uitdrukkelijke toestemming van betrokkene. Jij bent in dit geval de betrokkene.

Je persoonsgegevens en de aan mij verstrekte gegevens zullen door mij alleen worden gebruikt ten behoeve van de verwerking van het coaching traject en de daarbij behorende administratie. Voor een goede begeleiding heb ik een helder beeld nodig van jou als persoon in relatie met je partner(s), sociale omgeving en familieleden. Om dit beeld goed helder te krijgen correspondeer ik per mail en worden er persoonlijke vragen gesteld. De door jou verstrekte gegevens worden door mij verwerkt in de computer. Dit is een vorm van opslaan en verwerking. 

Uiteraard worden de gegevens uiterst vertrouwelijk behandeld en zullen ze door mij goed beveiligd opgeslagen worden.

Je gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt of verkocht en niet langer dan noodzakelijk in mijn administratie worden bewaard. 

Met het invullen van formulieren ten behoeve de coaching of administratieve afhandeling geef je uitdrukkelijk toestemming aan Pierre Verbraak NLP- en Relatiecoach, Kade 51 A, 4703 GC Roosendaal (miv 01-01-2020 Kroevenlaan 31, 4707 BJ) tot gebruik, verwerking en opslag van je persoonsgegevens, voor zover dit noodzakelijk en of wettelijk verplicht is en zoals omschreven in dit privacyreglement.

Inleiding Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over jou en waarmee je rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent. Met ingang van 25 mei 2018 is er een Europese wetgeving die aangeeft dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing is bij het verwerken van persoonsgegevens zoals vastgelegd bij de autoriteit persoonsgegevens. (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg)

Dit privacyreglement is conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming opgesteld en dient voor Pierre Verbraak NLP- en Relatiecoach, als basis voor het omgaan met de privacy en de gegevensverwerking van zijn cliënt(en)/betrokkene(n). 

Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 25 mei 2018. 

Verantwoordelijke

Pierre Verbraak NLP- en Relatiecoach, is als P.G.M. Verbraak de verantwoordelijke die de persoonsgegevens verwerkt, bewerkt, gebruikt en bewaard en beveiligd. 

In dit privacyreglement vind je mijn gegevens, lees je wat persoonsgegevens zijn, wat onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan, voor welke doeleinden ik je persoonsgegevens verwerk, wat je rechten zijn, wat ik doe om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens veilig worden verwerkt en hoe lang je persoonsgegevens bewaard worden. Dit privacyreglement is van toepassing vanaf het moment dat je contact met Pierre Verbraak NLP-en Relatiecoach hebt, de website (www.pierreverbraak.nl) bezoekt, contact opneemt, blogs volgt, een afspraak maakt, mailt, belt of  op enige ander wijze contact legt of een overeenkomst sluit voor intake- of vervolggesprekken of tussentijdse contacten.

Doel

Het doel van het gebruik van de persoonsgegevens van de cliënt(en)/betrokkene(n) is om een profielschets te kunnen maken en om het begeleidingsplan van cliënt(en)/betrokkene(n) hierop af te stemmen. Daarnaast wordt voor de monitoring en rapportage/evaluatie van het proces een aantekeningendossier bijgehouden. 

Persoonsgegevens worden tevens verwerkt om wettelijke verplichtingen na te komen, mijn dienstverlening te verbeteren, klachten in behandeling te nemen en om eventueel fraude te voorkomen. Verder worden de gegevens gebruikt om:

 • (In de toekomst) de mogelijkheid te bieden met het Social Media account in te loggen op mijn website;
 • op de website content te kunnen tonen die daarop wordt geplaatst;
 • reviews via andere kanalen te tonen;
 • het per e-mail op de hoogte houden van het aanbod van diensten, nieuws en acties en een enkele keer per jaar voor klantonderzoeken;
 • de browser en/of het apparaat te herkennen;
 • het verbeteren van de gebruikersvriendelijkheid van de website;
 • het maken en analyseren van bezoekersstatistieken;
 • het surf- en klikgedrag op mijn website te volgen en zo mijn website te verbeteren, gebruikersvriendelijk en interessanter te maken;

Grondslagen

De grondslag (“rechtsgronden”) om jouw gegevens te gebruiken is op basis van:

Je uitdrukkelijke toestemming. Deze uitdrukkelijke toestemming kan mondeling en schriftelijk gegeven worden.

Verwerking gegevens

Onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van je persoonsgegevens.

De verwerking zoals hierboven aangegeven van persoonsgegevens vindt alleen plaats door of namens Pierre Verbraak NLP- en Relatiecoach.  

Pierre Verbraak NLP- en Relatiecoach vraagt de cliënt(en)/betrokkene(n) hiervoor toestemming. Dit gebeurt door bekendmaking, verwijzing op de website www.Pierreverbraak.nl en vermelding van de bepalingen van de AVG voorafgaand aan het invullen en verstrekken van de gegevens door de client/betrokkene middels het intakeformulier en karakterstructuurtest en voor het verwerken van andere persoonsgegevens. Deze toestemming kan ook door mondelinge bevestiging plaatsvinden. Indien dit mondeling geschied wordt hiervan een aantekening gemaakt in het dossier van cliënt/betrokkene.

 

De schriftelijk verkregen persoonsgegevens worden opgeslagen in een database en fysiek bewaard in het dossier van cliënt/betrokkene. De uitgeprinte bescheiden uit de database en gemaakte aantekeningen worden bewaard in het fysiek dossier van cliënt/betrokkene. 

Pierre Verbraak NLP- en Relatiecoach treft de nodige voorzieningen ter bevordering van de juistheid en volledigheid van de opgenomen gegevens en de bescherming van de data.

Welke gegevens

De persoonsgegevens die Pierre Verbraak NLP- en Relatiecoach opvraagt zijn onder andere: 

 • Algemene gegevens van cliënt/betrokkene (naam, adres, geboorteplaats, woon-verblijfplaats, e-mailadres, telefoonnummer, relatiestatus, levenshistorie, opleiding, verwachtingen van de coaching, motivatie persoonlijke inzet); 
 • Persoonlijke ontwikkeling – karaktereigenschappen, communicatie, denkpatroon en andere persoonlijke gebeurtenissen en ontwikkelingen; 
 • Gezinssituatie 
 • Loopbaanontwikkeling 
 • Therapeutische achtergronden 
 • Leefstijlanalyse 
 • Arbeidsgerichte vragenlijst 
 • Familiehistorie
 • Persoonlijke gegevens met betrekking tot genoten opvoeding en persoonlijke historische gebeurtenissen, alsmede overige informatie omtrent privacy en relatie- informatie.

Beveiliging

Pierre Verbraak NLP- en Relatiecoach draagt tevens zorg voor de nodige voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van de persoonsgegevens tegen verlies of aantasting van de gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan. 

Vertrouwelijkheid

Pierre Verbraak NLP- en Relatiecoach waarborgt de regels gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming door de persoonsgegevens met de uiterste zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Tevens worden deze gegevens alleen voor het doel gebruikt waarvoor cliënt informatie heeft afgestaan. 

Verstrekkingsregime 

Persoonsgegevens en verstrekte gegevens zullen alleen worden gebruikt ten behoeve van de verwerking van de coaching  en de daarbij behorende administratieve handelingen. Gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt, anders dan in dit privacyreglement aangegeven wordt of wettelijk is verplicht. De gegevens worden niet langer dan noodzakelijk in de administratie bewaard.  

Met het invullen van het (intake)formulier en of karakterstructurentest geeft cliënt uitdrukkelijk toestemming aan Pierre Verbraak NLP- en Relatiecoach, tot gebruik, verwerking en opslag van je persoonsgegevens en de daarop volgende informatie, voor zover dit voor een goede uitoefening van de coaching noodzakelijk en of wettelijk verplicht is. 

Gegevens ontvangst

Pierre Verbraak NLP- en Relatiecoach ontvangt van de hierna aangegeven personen/instellingen gegevens:

– Van cliënt/betrokkene, telefonisch bij ieder contact, aanvraag of verstrekking van gegevens of inlichtingen;

– Van cliënt/betrokkene, na invullen intakeformulieren (inclusief karakterstructurentest);

– Van cliënt/betrokkene, na maken (inleveren en toelichten) huiswerkopdracht(en);

– Van cliënt/betrokkene, tijdens mailcontact, Social Media of anderszins; 

– Van partner(s) van cliënt/betrokkene of derden;

  Van derden die uit eigen beweging contact opnemen omtrent een cliënt/betrokkene;

– Van internetprogramma’s, 

– Van analyse of Social Media programma’s;

– Van Google gevestigd in Ierland.

Gedragscode 

Pierre Verbraak NLP- en Relatiecoach  houdt zich aan de ethische gedragscode in de lijn zoals de beroepsvereniging NOBCO die voorstaat en zoals vermeld in de Algemene Voorwaarden. 

Verwerking persoonsgegevens door derden

Het verwerken van gegevens is nodig voor het goed uitvoeren van coaching, begeleiding (voor, tijdens, na) coaching trajecten, bedrijfsstrategieën, sluiten en/of uitvoeren van een eventuele overeenkomst met betrokkene(n)/client(en).

De gegevens zijn nodig ten behoeve van Pierre Verbraak NLP- Relatiecoach als gerechtvaardigd belang. Het gaat om de volgende “gerechtvaardigde belangen”:

 • Optimaliseren van de coaching;
 • Commerciële belang om meer inzicht te krijgen in toekomstige klanten, hun wensen, belangstelling en hun behoeftenen.

Verplichting gegevensverstrekking.

Pierre Verbraak NLP- en Relatiecoach vraagt persoonsgegevens, zoals voor- en achternaam, geboortedatum, adres, woon- en verblijfplaats correct op te geven alvorens er een vervolgafspraak tot stand kan komen. Wanneer deze gegevens niet correct of verstrekt worden kan er geen coaching worden aangaan. Pierre Verbraak NLP-Relatiecoach heeft deze gegevens nodig om een goede coaching te kunnen toepassen en een correcte (wettelijke) administratieve afhandeling (o.a. factuur), het kunnen aangaan van de overeenkomst en dit alles goed uit te kunnen voeren. 

Gegevensverstrekking derden.

Pierre Verbraak NLP- en Relatiecoach gebruikt jouw gegevens in principe alleen voor zichzelf, maar in de volgende gevallen kan het nodig zijn om jouw gegevens door te geven aan anderen:

– Incassobureau. Een opeisbare vordering (factuurbedrag) kan uit handen worden geven aan een incassobureau. Daarbij zullen alleen de gegevens doorgeven worden die noodzakelijk zijn voor het kunnen uitvoeren van de incassowerkzaamheden. Te denken is dan aan naam-, adres-, verblijf-, woonplaats gegevens, datum tijdstip sessie, factuurnummer en klantnummer. Het incassobureau is gevestigd in Nederland.

– Overheidsinstanties. Pierre Verbraak NLP- en Relatiecoach kan wettelijk verplicht worden om gegevens af te staan aan Nederlandse overheidsinstanties (denk aan Belastingdienst en Opsporingsdiensten).

– ICT verwerker(s) die ten behoeve van Pierre Verbraak NLP- en Relatiecoach het websitebeheer en databeheer, zoals gegevens opslaan en beheren, toepast. Ook de hosting bedrijven vallen hieronder. De ICT verwerker is gevestigd in Nederland. 

Rechten

Je hebt ook rechten. Wil je weten welke persoonsgegevens Pierre Verbraak NLP-en Relatiecoach heeft verwerkt over je? Stuur dan een e-mail naar info@pierreverbraak.nl met het verzoek tot inzage in je gegevens. Uiterlijk binnen zes weken krijg je een reactie op het verzoek. 

Pierre Verbraak NLP- en Relatiecoach eist waarborgen voor de juiste identiteit en eventueel de machtiging van degene die verzoekt om inzage of afschrift. 

Indien dit niet afdoende is vast te stellen kan niet overgegaan worden tot het verstrekken van jouw gegevens. Pierre Verbraak NLP- Relatiecoach behoudt zich het recht voor om passages die niet direct van toepassing zijn op jouw persoonlijke gegevens onleesbaar te maken. Dit ter beoordeling van Pierre Verbraak NLP-Relatiecoach in relatie tot privacybescherming van andere cliënt(en)/betrokkene(n) of derden.

Aanvulling, correctie of verwijdering

Op verzoek kunnen opgenomen gegevens worden aangevuld met een door of namens cliënt afgegeven verklaring met betrekking tot de opgenomen gegevens. 

Als gegevens feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend, dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift van de verwerking zijn, kan cliënt een schriftelijk verzoek indienen bij Pierre Verbraak NLP- en Relatiecoach waarin wordt verzocht om verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van de gegevens. 

Verwijdering van gegevens blijft achterwege indien een wettelijk voorschrift bewaring vereist. 

Pierre Verbraak NLP- en Relatiecoach zorgt ervoor dat een beslissing tot aanvulling, correctie of verwijdering zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd doch uiterlijk zes weken na aanvraag. 

In geval van verwijdering van gegevens wordt in de gegevens een verklaring opgenomen dat op verzoek van cliënt de gegevens zijn verwijderd. 

Bewaartermijn

Persoonsgegevens in een vorm die het mogelijk maakt cliënt te identificeren, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de werking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt. 

De bewaartermijn eindigt maximaal 5 jaar na het laatste contact met Pierre Verbraak NLP- en Relatiecoach en cliënt, tenzij deze termijn wettelijk anders wordt bepaald (Gegevens tbv Belastingdienst 7 jaar). 

Klachten

Als cliënt/betrokkene meent dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd en/of als cliënt/betrokkene andere redenen tot klagen heeft, kan hij zich wenden tot Pierre Verbraak NLP- en Relatiecoach. Klachten kunnen worden ingediend tot 1 maand na het laatste persoonlijke vervolg of coaching gesprek waar de klacht betrekking op heeft bij Pierre Verbraak NLP- en Relatiecoach. In eerste instantie zal in goed overleg gekeken worden wat er aan deze klacht in redelijkheid gedaan kan worden. Komen wij er samen niet uit, dan zal de klacht worden doorgelegd aan 3 onafhankelijke leden van een bezwaarcommissie zoals omschreven in de klachtenregeling.